فانی: هدف اصلی تعلیم و تربیت رسیدن به حیات طیبه است