اختصاص 60 میلیارد تومان اعتبار برای احیای صنعت چای کشور