ساعت کاری نمایشگاه کتاب در روزهای پنج شنبه و جمعه افزایش یافت