افتتاح نمایشگاه فرش و تابلو فرش با حمایت بانک تجارت