شکست آل سعود و از بین رفتن جایگاه آن در نزد مسلمانان