دلیل درخواست 150 هزار تن پالم اضافی برای صنایع غذایی چیست؟