كمتر از 20 درصد سفرهاي شهري با اتوبوس انجام مي شود/ مشكلات اساسي احداث منوريل