نحوه اجرای مقررات کسر خدمت پروژه‌های تحقیقاتی در سال جدید به روایت سردار کمالی