مجلس نه تنها مخالف مزایده چهارم نیست، بلکه به آن اصرار دارد | همزمانی مزایده و بازی پرسپولیس جای نگرا