قاتلانی که بربام خانه ها درهمدان کمین کرده اند/ماهواره دشمن فرهنگ