با بيستمين گل من تراكتور قهرمان می‌شود/ گفته بودم آقای گل می‌شوم/ صبر كن و جمعه ما را ببين!