بزرگان موسیقی ایران برای «عبدالوهاب شهیدی» گردهم آمدند