۱۹ نفر از ۳۱ گروگان ولایت زابل افغانستان آزاد شدند