100 کیلوگرم تریاک به همراه 6 قاچاقچی در زاهدان کشف شد