همکاری های ایران و آلمان در زمینه حفظ تنوع زیستی زاگرس بررسی می شود