کاترین دنو: مراسم جشنواره کن درخشش سابق را ندارد/در سینمای فرانسه دیگر ستاره‌ای نیست