نشست «سیر تکاملی انسان در کنترل نفس» برگزار می شود