كاهش 7.2 درصدي قربانيان حوادث رانندگي استان لرستان در سال گذشته