برداشت گندم جنوب کرمان با 285 دستگاه کمباین بومی و مهاجر