(تصاویر) بازگشت شهاب مرادی به دانشگاه ها با «کلاس مجردها»