استقبال شهروندان از اتوبوس های شمسه و فرهنگسرای کتاب شهرداری