- طرح اصالت قطعه سایپا یدک گامی موثر در حذف قطعات تقلبی و بی کیفیت از بازار است