دریاچه شهدای خلیج فارس، میزبان مانور بزرگ ارتش جمهوری اسلامی ایران