تادو: خوشحالم اما باید زودتر از این‌ها برای پرسپولیس گل می‌زدم