سرنگونی یک جنگنده متجاوز/ بمباران صعده و چند شهید و زخمی