رضاییان: به عنوان متهم شماره یك، خودم را اخراج می‌کنم