تجهیز تاکسی های تهران به سیستم خودپرداز الکترونیکی تا پایان خرداد