مسیرهای منتهی به باغ فتح آباد در حال آماده سازی است