جامعه عشایری استان اردبیل ظرفیت مناسبی برای توسعه گردشگری دارد