امام جمعه قزوین: کمک به آسیب دیدگان وظیفه انسانی و سفارش دینی است