وجود ۵۶ پروژه نیمه تمام ورزشی در استان/ مادران، ورزش را به سبد خانوار ببرند