جنتی از مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان تقدیر کرد