مسابقه طرح گرافيكی پوستر امام خمینی (ره) در گرگان برگزار می شود