عکس: خواهش حامیان دولت از ترکان برای مناظره با منتقدان