معاون استاندار: لرستان به کارگاه بزرگ سرمایه گذاری تبدیل شده است