استاندار: فعالیت منطقه آزاد بوشهر در قالب منطقه خلاق طراحی شده است