تبدیل سازمان میراث فرهنگی به وزارتخانه مسئولان آن را پاسخگو می‌کند