نعل وارون؛ استراتژی رئیس‌جمهور برای فرار از وعده‌های انتخاباتی