از زمان‌بندی اردوها تا لیست کوچک و بزرگ/پول؛ عامل تعیین کننده برگزاری اردوی استانبول