شجریان، ناهید و سایه از «اعتبار موسیقی ایران» گفتند