برای دربی 6 پشتک کنار گذاشته ام | وقتی به رختکن رفتم تازه فهمیدم چه بلایی به سرم آمده است