تکمیل ۱۱ طرح عمرانی نیمه تمام در دانشگاه های پیام نور استان یزد