شرفی: آدم های ناسالم راست راست راه می روند و به ریش ما می خندند!/ بهتر است قلعه نویی برود استراحت!