کشتارگاه سیمرغ موقتاً تعطیل شد/ احتمال بیکاری دائمی ۱۲۰ کارگر