فرهنگ زیربنای توسعه یک کشور است/ نهادها نسبت به توسعه فرهنگی جامعه حرکت کنند