اعزام ورزشکاران پیوند اعضای کرمانشاه به مسابقات جهانی