مخترع ایلامی نشان نقره اختراعات جهانی ژنو را کسب کرد