فرمان نوروزی رهبری، محور برنامه های طرح اوقات فراغت کانون های مساجد