رضا ایرانمنش «موقعیت من» از روی تخت بیمارستان کلید می‌زند