مردم: نمی‌خوانیم؛ نویسنده: فاجعه است؛ ناشر: مجبوریم! +فیلم